Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Sztafeta z książką

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Zapraszamy do udziału w kolejnej oddolnej inicjatywie animacyjno-edukacyjnej -  SZTAFETA Z KSIĄŻKĄ -   wyłonionej w konkursie  na inicjatywy oddolne w projekcie „Z biblioteką mi po drodze”  w ramach programu  BLISKO
Inicjatywa kierowana jest dla dzieci z roczników 2009-2017. Zapraszamy serdecznie. W załączeniu regulamin, harmonogram oraz zgoda rodziców/opiekunów.

REGULAMIN  INICJATYWY ODDOLNEJ „SZTAFETA Z KSIĄŻKĄ” W PROJEKCIE

„Z BIBLIOTEKĄ MI PO DRODZE”, W RAMACH PROGRAMU BLISKO

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025

 

ORGANIZATORZY

Impreza sportowo-rekreacyjna „Sztafeta z książką”, zwana dalej Wydarzeniem, organizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury i sportu i Kamila Łamasza zwanymi dalej Organizatorami.

 

CELE

Wydarzenie ma na celu:

1) promocję czytelnictwa wśród społeczeństwa a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

2) zachęcenie do korzystania z zasobów i potencjału gminnych bibliotek.

 

TERMIN I MIEJSCE

Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca 2024r. w godz. 9.00 – 13.00 na boisku lekkoatletycznym w Pisarzowicach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.06.2024r. pod numerem telefonu 75 721 70 10

2. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko każdego z uczestników oraz rok urodzenia.

3. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik 1) na uczestnictwo w Wydarzeniu powinna być dostarczona najpóźniej przed startem. Brak zgody uniemożliwia wystartowanie w konkurencji.

4. Organizatorzy przewidują start sztafet w rocznikach 2017-2009 .

5. W skład drużyny wchodzi 4 osoby - drużyny mieszane.

6. Wydarzenie składa się z 1 konkurencji: Bieg sztafetowy z książką:

rocznik 2017 – 2015  4x100m

rocznik 2014 – 2010  4x200m

rocznik  2009 – 4x 400m

7. Szczegółowy opis konkurencji zostanie przekazany drużynom podczas trwania Wydarzenia.

8. Konkurencja będzie przeprowadzona na czas.

9. Wygrywa drużyna, która uzyska najszybszy czas w swojej kategorii wiekowej.

10 W przypadku remisu Organizatorzy przewidują bieg finałowy, który rozstrzygnie zwycięzcę.

11. Zasady sztafety będą podawane bezpośrednio przed każdym startem.

12. Wyniki biegu będą podawane bezpośrednio po jego zakończeniu w danej kategorii wiekowej.

13. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku uczestnika wydarzenia na stronie internetowej www.gokisluban.pl, na profilu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu na Facebooku oraz w informacji prasowej przesyłanej do mediów.

 

NAGRODY

1. Organizatorzy przewidują nagrody w postaci medali dla trzech pierwszych drużyn.

2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w postaci książek dla zwycięskiej drużyny.

3. Organizatorzy przewidują słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników Wydarzenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu skontaktowania się z Organizatorami, uczestnik może zadzwonić do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu pod nr tel. 75 648 07 44  lub 506 838 672 napisać na adres e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl lub kamil.lamasz@op.pl

2. Uczestnicy Wydarzenia biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w Wydarzeniu, oraz, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w Wydarzeniu i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Wydarzeniu spowodowane przez uczestników Wydarzenia.

4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania Wydarzenia w przypadku opadów deszczu.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.

7. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  gokis@luban.ug.gov.pl,

2.       Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

3.       Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e  RODO w celach:

a)      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy np. poprzez ocenę formalną i merytoryczną złożonych przez Państwa wniosków konkursowych

b)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z zawartymi umowami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 5 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c)       realizacji zadań wynikających ze statutu administratora, w tym uczestnictwa w zajęciach przez niego organizowanych,

d)      realizacji działań promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody poprzez filmy, fotografie, artykuły itp. w środkach masowego komunikowania, w tym strony internetowej i innych.

e)      udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi

 

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

c)       podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

d)      podmioty upoważnione do odbioru danych w związku z realizacją Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 przyjętego uchwałą Rady Ministrów, tj. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie, Narodowe Centrum Kultury.

Dodatkowo Państwa dane mogą zostać upublicznione na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu w celu ogłoszenia wyników konkursu na inicjatywy oddolne.

 

5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.       Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

10.   Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

DO REGULAMINU INICJATYWY ODDOLNEJ „SZTAFETA Z KSIĄŻKĄ” W PROJEKCIE

„Z BIBLIOTEKĄ MI PO DRODZE”, W RAMACH PROGRAMU BLISKO

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025

 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………..……… rok urodzenia …………..

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Wydarzeniu sportowo-rekreacyjnym inicjatywy oddolnej „Sztafeta z książką” w projekcie „Z biblioteką mi po drodze”, w ramach programu BLISKO Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, które odbędzie się 14.06.2024 r. na boisku lekkoatletycznym

w Pisarzowicach.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło
w rywalizacji sportowej.

Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem konkursu oraz z klauzulą informacyjną

i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów organizacyjnych Wydarzenia. [Regulamin inicjatywy wraz z klauzulą informacyjną dostępny na stronie gokisluban.pl]

 

……………………………….…………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji przez opiekuna związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.

 

……………………………….…………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego




 

 

Harmonogram inicjatywy oddolnej „SZTAFETA Z KSIĄŻKĄ”

 

 

 

9.00 rozpoczęcie

9.10 start rocznika 2017

9.20 start rocznika 2016

9.30 start rocznika 2015

 

9.40 dekoracja zwycięzców

 

10.00 start rocznika 2014

10.10 start rocznika 2013

10.20 start rocznika 2012

 

10.30 dekoracja zwycięzców

 

10.50 start rocznika 2011

11.00 start rocznika 2010

11.10 start rocznika 2009

 

11.20 dekoracja zwycięzców

 

 

9.00 – 13.00

tworzenie okładek ulubionych książek

czytanie na świeżym powietrzu

wspólne tworzenie napisu metodą string art