Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Regulamin

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
REGULAMIN
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PISARZOWICACH


 
I.   Postanowienia wstępne

 & 1
          1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach i jej Filie w Radogoszczy i Radostowie wchodzą w skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu.
2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i numerem telefonu oraz pieczęci okrągłej z napisem Gminna Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach.
3. Filie używają pieczęci okrągłej z nazwą biblioteki  i nazwą miejscowości, w której się znajdują oraz pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem i numerem telefonu.
 
    § 2


Regulamin  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach i jej filii w Radogoszczy i Radostowie określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, a także warunki korzystania z czytelni internetowej.

 
    & 3

Zbiory Biblioteki udostępniane są:
a)      drogą wypożyczeń indywidualnych w Bibliotece
b)      prezencyjnie, tzn. na miejscu w Bibliotece
c)      drogą wypożyczeń międzybibliotecznych za pośrednictwem Biblioteki
 
  § 4
1. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
2. Biblioteka przyjmuje dary w postaci książek. Bibliotekarz decyduje, które dary zostaną włączone do księgozbioru.
3. Biblioteka sprzedaje książki wycofane z księgozbioru oraz dary nie włączone do księgozbioru za kwotę 1 zł. za egzemplarz. Środki uzyskane ze sprzedaży są przeznaczane na zakup nowości wydawniczych.
 
§ 5


W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z usług Biblioteki.
 
II.                  Regulamin Wypożyczalni
§ 6


Godziny udostępniania GBP w Pisarzowicach:
Poniedziałek, środa,  – 10.00 -18.00
Wtorek, czwartek – 7.30 -15.30
Piątek- 8.30 -16.30
 
Godziny udostępniania Filii Radogoszcz i Filii Radostów:
 
Poniedziałek , środa, piątek – 8.00 – 16.00
Wtorek, czwartek- 10.00-18.00
§ 7


1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele zamieszkali na terenie Polski. Pierwszeństwo mają osoby, mieszkające, pracujące lub uczące się w miejscowości, w której mieści się Biblioteka.
2. Osoba pełnoletnia przy zapisie zobowiązana jest do:
a) okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
b) wypełnienia karty zapisu
 
3. Za niepełnoletniego czytelnika  kartę zobowiązań podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdej zmianie adresu, miejsca pracy lub nauki.
 
§ 8


1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów na okres 1 miesiąca.
2. Na prośbę czytelnika Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki.
3. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki.
4. Czytelnik powinien pamiętać, że materiały wypożyczone należy szanować i zabezpieczyć przed zniszczeniem.
 
§ 9


Przetrzymywanie książek ponad termin spowoduje dwukrotne upomnienie na piśmie.
Jeśli mimo pisemnego wezwania czytelnik nie zwróci książek, Biblioteka może podać do  publicznej wiadomości nazwisko osoby uchylającej się od zwrotu materiałów  bibliotecznych oraz dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
§ 10


1.W razie zgubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:
a) Odkupić egzemplarz tego samego autora i tytułu.
b) Dać w zamian inne materiały biblioteczne, ale tylko przydatne w bibliotece i o takiej samej        lub wyższej wartości. O przyjęciu materiałów bibliotecznych w zamian decyduje bibliotekarz.
2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez czytelników niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 
§ 11

Bibliotekarz jest zobowiązany na prośbę czytelnika do udzielenia informacji o zbiorach, pomocy w doborze literatury, pomocy w korzystaniu z katalogów.
   
 III .  Udostępnianie prezencyjne
§ 12
 
1.       W Bibliotece znajduje się Kącik czytelniczy, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Lubań.
2.       Czytelnika rejestruje się w Rejestrze udostępniania prezencyjnego.
3.      Czytelnik powinien zachować ciszę, przestrzegać zakazu wynoszenia udostępnionych materiałów bibliotecznych poza bibliotekę bez zgody bibliotekarza, zgłosić bibliotekarzowi uszkodzenia zauważone w materiałach bibliotecznych.
 
IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne
§ 13

Jeżeli Biblioteka nie posiada w swoich zbiorach poszukiwanych przez czytelników materiałów bibliotecznych  może je udostępnić drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.
§ 14

Okres wypożyczenia jest określony przez bibliotekę wypożyczającą.
§ 15

Czytelnik, który dopuści się zniszczenia lub zgubienia materiałów uzyskanych drogą międzybiblioteczną ponosi wszelkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody.
 
V. Regulamin Czytelni Internetowej
§ 16
 
1
Z czytelni internetowej mogą korzystać mieszkańcy Gminy Lubań. Stanowiska komputerowe w Bibliotece służą przede wszystkim do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, wyszukiwanie informacji do konkursów, olimpiad, odrabianie zadań domowych itp.
Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.
W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze, czas może zostać wydłużony.
2.       Użytkownik może wykorzystywać komputer do gier, zabaw, komunikacji, odwiedzać portale społecznościowe itp. tylko za zgodą bibliotekarza. Maksymalny czas korzystania z Internetu w tym wypadku wynosi 15 min.
3.       Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.
4.       Obowiązuje zakaz pobierania z internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
5.       Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszające prawa autorskie twórców.
6.       Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
7.       Bibliotekarz ma prawo do monitorowania pracy Użytkownika przy stanowisku komputerowym. W przypadku naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji Użytkownika.
8.       W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Nie wolno spożywać jedzenia i napojów.
9.       Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo Użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
10.   Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
11.   Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów i wyszukiwania informacji.
12.   Użytkownik ma prawo do darmowego korzystania z drukarki i ksero. Maksymalna liczba drukowanych/kserowanych stron wynosi 10.
13.   W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
14.   Nie stosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
15.   Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu.
 
 
VI. Postanowienia końcowe
§ 17

1.Naruszenie przez czytelnika zasad regulaminu może spowodować okresowe pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu.
 
§ 18

Biblioteka zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników Biblioteki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
§ 19

Roztrzyganie problemów szczegółowych nie uwzględnionych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lubaniu.
 
 

Prev
Listopad 2017
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30