Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Henryki 2024- Zapytanie ofertowe

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „HENRYKI 2024” w dniach 29-30 czerwca 2024 roku w Henrykowie Lubańskim

 

Zamawiający – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, NIP 613-151-58-83, tel. 75 648 07 44 zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

 

1.      Przedmiot zamówienia:

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „HENRYKI 2024” organizowanej w dniach 29-30 czerwca 2024 roku w Henrykowie Lubańskim zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej” wg. harmonogramu Zamawiającego. Przewidywana liczba uczestników imprezy: 1500 osób.

 

Zabezpieczenie medyczne:
-jeden zespół wyjazdowy bez lekarza,
-jeden patrol ratowniczy

 

2.      Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy winni posiadać Doświadczenie, sprzęt, wiedzę techniczną, doświadczenie oraz kadrę pracowników przeszkolonych, gwarantujące wykonanie usługi z należytą starannością. Kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej oraz Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

       3.   Sposób przygotowywania oferty

1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem).

2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zabezpieczenie imprezy masowej „HENRYKI 2024”

ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: gokis@luban.ug.gov.pl

3) oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym. Wzór stanowi załącznik nr 2.

4) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3).

 

4.      Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: Cena 100 % zryczałtowana cena w PLN ogółem za realizację zamówienia

5.      Zawarcie umowy:

1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o jego wynikach.

2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty.

3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej.

 

6.      Forma komunikacji z Zamawiającym: Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Justyna Antoszewska email: justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl tel. 75 648 07 44, 500 162 888

7.      Termin składania ofert: 27 maja 2024 r. godz. 12:00

 

 

 

Justyna Antoszewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

 

 

Prev
Czerwiec 2024
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30