Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Henryki 2024- zapytanie ofertowe na ochronę imprezy masowej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej HENRYKI 2024

w dniach 29-30 czerwca 2024 roku w Henrykowie Lubańskim

 

Zamawiający – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, NIP 613-151-58-83, tel. 75 648 07 44 zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:


Ochronę imprezy masowej HENRYKI 2024 w dniach 29-30 czerwca 2024 r. w Henrykowie Lubańskim realizowanej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20
marca 2009 r. z późniejszymi zmianami.  

 

Przedmiot zamówienia:


I. Ochrona i zabezpieczenie imprezy masowej HENRYKI 2024 w dniach 29-30.06.2024 r . w Henrykowie Lubańskim realizowanej zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami (kwota za jedną roboczogodzinę pracownika oraz wyszczególnienie wszelkich innych kosztów: dojazd pracowników, przygotowanie dokumentacji, kierownik ochrony itd.)

29.06.2024– 30.06.2024 impreza masowa HENRYKI 2024

– dzień I, czas trwania 29.06.2024 r. od godz. 17.00 do 30.06.2024 r. do godz. 02.00  – 9 godz.

– dzień II, czas trwania 30.06.2024 r. od godz. 16.00 do 30.06.2024 r. do godz. 22.30  – 6,5 godz.

II. przygotowanie planów zabezpieczenia imprezy masowej; dostarczenie dokumentacji Instrukcja ochrony Imprezy masowej, Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w ciągu 3 dni od daty wyboru realizatora usługi.

 

III. Okres sprawowania fizycznej ochrony mienia:

- 28.06.2024 r. od godz. 20.00 do 29.06.2024 r. do godz. 7.00 – 11 godz.

- 30.06.2024 r. od godz. 02.00  do godz. 7.00 - 5 godz.

- 30.06.2024 r. od godz. 22.30 do 01.07.2024 r. do godz. 7.00 – ochrona mienia – 8,5 h

 

Ostateczne szczegółowe ustalenia dotyczące ilości i czasu pracy pracowników ochrony po wyłonieniu oferenta (zgodnie z ustawą)

 

Proszę podać  stawkę za 1 roboczogodzinę

 

Impreza zgłaszana na 1500 osób.2. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawcy winni posiadać:
Doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa uczestników podczas imprez masowych. Agencja ochrony powinna posiadać koncesje, udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sposób przygotowywania oferty


1) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać mailem).
2) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis

„Zapytanie ofertowe na: ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej HENRYKI 2024 w Henrykowie Lubańskim” ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: gokis@luban.ug.gov.pl


3) do formularza oferty Wykonawca dołączy następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
Cena 100 %

5. Zawarcie umowy:
1) wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną powiadomieni o wynikach wyboru.
2) po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany o
wyborze jego oferty.
3) miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
4) w przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5) zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej.


6. Forma komunikacji z Zamawiającym:


Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela p. Justyna Antoszewska email:
justyna.antoszewska@luban.ug.gov.pl ,  tel.75 648 07 44.
Termin składania ofert: 22 maja 2024 r.

 

 

 

Justyna Antoszewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Prev
Czerwiec 2024
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30