Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Henryki 2024- Zapytanie ofertowe

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

·      
ZAPYTANIE OFERTOWE

 Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej HENRYKI 2024 w dniach

29-30 czerwca 2024 r. w Henrykowie Lubańskim

 

1. Zamawiający:

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                                                               

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

Tel. 75 648 07 44 Fax: 75 646 59 38

NIP 613-151-58-83 Regon 020404130

e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl

zwany dalej Organizatorem.

 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas imprezy HENRYKI 2024 w dniach 29.06.2024 - 30.06.2024 r. na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim wg specyfikacji technicznych wykonawców takich jak:

- MARCIN CZERSKY CZERWIŃSKI

- TYMEK

- TOMASZ KAROLAK

- PIĘKNI I MŁODZI DAWID NAROŻNY

- SKOLIM

- GRZEGORZ MARKOCKI

- BEST OF ROCK

- wykonawcy lokalni (zespoły taneczne, wokalne, wokalno – instrumentalne, dyskoteka)

- dodatkowo nagłośnienie  (jeden głośnik i mikrofon) podczas sadzenia drzewka przy Cisie Henryku (najstarsze drzewo w Polsce) w Henrykowie Lubańskim w dniu 30.06.2024 r. o godz. 15.00.

 

Kompleksowa realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej wg specyfikacji technicznych wykonawców takich jak gwiazdy wieczoru, zespoły coverowe, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły taneczne. Szczegółowy plan imprezy będzie przedstawiony na miesiąc przed wydarzeniem.

 

Do zadań oferenta należeć będzie w szczególności:

- dowóz i montaż konstrukcji kratownicowej adekwatnej do wymiaru sceny na przodzie i na tyle sceny do podwieszenia oświetlenia i nagłośnienia,

- dowóz i montaż zestawu oświetleniowego według riderów wymienionych wykonawców,

- dowóz i montaż zestawu nagłaśniającego według riderów wymienionych wykonawców,

- obsługa sprzętu podczas prób i w czasie trwania imprezy,

- demontaż sprzętu po zakończeniu imprezy,

- kontakt z wykonawcami wg wymagań wymienionych w riderach i umowach

- wykonawca zapewni najazdy kablowe w miejscach ruchu pieszych i na terenie sceny

- wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie sceny i publiczności.

 

·         Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa.

·         Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 3 dni roboczych od dnia wezwania.

·         Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty

niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą

przedmiotu niniejszego zamówienia.

·         Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

·         Do realizacji wyżej wymienionej imprezy Wykonawca winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny. Winien także spełnić wszystkie wymagania techniczne każdego z wykonawców wg riderów oraz specyfikacji technicznych występujących wykonawców.

·         Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze min. 3 imprez

masowych (m.in. w zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia, nagłośnienia) w ciągu ostatnich 5 lat oraz dysponować, odpowiednim sprzętem i osobami posiadającymi umiejętności lub uprawnienia do wykonania usługi.

 

Na potwierdzenie w/w warunku Zamawiający żąda przedłożenia stosownego Oświadczenia (należy dołączyć do oferty) o treści:

„Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert min. trzykrotnie świadczyłem usługi w zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia i nagłośnienia podczas imprez masowych. Usługi były świadczone w sposób należyty, zgodny z wymaganiami Zamawiającego/ych. Ponadto oświadczam iż, dysponuję odpowiednim sprzętem i osobami posiadającymi umiejętności/uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.”

 

·         wykonawca posiadać będzie wszelkie niezbędne certyfikaty, zaświadczenia i dokumenty dotyczące prowadzonej przez siebie działalności i dotyczące przedmiotu zamówienia

·         zamawiający żąda przedłożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej

działalności gospodarczej (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia).

 

3. Czas realizacji:

HENRYKI 2024 w dniach 29-30 czerwca 2024 r.

Gotowość nagłośnienia i oświetlenia – 29.06.2024 r. od godz. 13.00

Zakończenie imprezy – 30.06.2024 r. ok. godz. 23.00

Miejsce realizacji: Henryków Lubański 59-800, plac rekreacyjny ze sceną plenerową

Szczegółowy rozkład prób i koncertów zostanie dostarczony przez Organizatora minimum tydzień przed imprezą.

 

4. Sposób przygotowania oferty:

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) i wymogami zamawiającego.

2.      Oferta sporządzona w j. polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, którą wraz z załącznikami należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: „Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej HENRYKI 2024”.

3.      Zaoferowana cena powinna uwzględniać cenę zamówionej obsługi wraz z transportem urządzeń na miejsce wydarzenia i montażem, każdy z oferentów winien wyszczególnić urządzenia których użyje do realizacji przedsięwzięcia oraz podać ich ilość.

4.      Ceny należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z podaniem wartości usługi netto oraz brutto z uszczegółowieniem dwóch terminów wydarzeń będących przedmiotem zapytania (Kosztorys musi zawierać koszty poszczególnych wydarzeń wynikający z ilość użytych urządzeń, czasu trwania wydarzenia i stopnia skomplikowania usługi). 

5.      Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonane w walucie PLN.

5. Kryterium wyboru oferty:

1.      Kryterium - Cena oferty, zaproponowane urządzenia, złożoność oferty, doświadczenie w organizacji imprez masowych.

2.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaproponuje najbardziej korzystną ofertę.

3.      W przypadku nie wybrania oferty (brak ofert lub odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

4.      Wykazanie minimum 3 usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia oferty, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia z podaniem danych kontaktowych podmiotów organizujących/zlecających obsługę danego wydarzenia.

5.      Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi w zakresie organizacji sceny, nagłośnienia i oświetlenia.

6.      W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

6. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy dostarczyć na złączniku nr 1 (Formularz ofertowy) mailowo na adres: gokis@luban.ug.gov.pl lub w formie papierowej na adres:

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,

w terminie do dnia 20.05.2024 r. do godz. 15.00.

 

7. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Justyna Antoszewska- dyrektor GOKiS- tel. 75 648 07 44

 

  

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dane zamawiającego:

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                                                               

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

Tel. 75 648 07 44 Fax: 75 646 59 38

NIP 613-151-58-83 Regon 020404130

e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl

 

Dane oferenta:

 

Nazwa ………………………………………………………….......

 

Adres…………………………………………………………………..

 

Tel/fax/e-mail…………………………………………………..…

 

NIP ………………………………………………………………..……

 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące  „Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy masowej HENRYKI 2024 w dniach 29-30 czerwca 2024 r., na placu rekreacyjnym ze sceną plenerową w  Henrykowie Lubańskim” (określona szczegółowo w „Zapytaniu ofertowym”)

zobowiązuje się wykonać przedmiotowe zadanie

za cenę brutto:…………………………………………

( słownie: brutto ……………………………………………………………)

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i posiadam/y możliwości i niezbędne zaplecze do jego wykonania.

3. Oświadczam/y ,że cena podana w pkt.1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną.

4. Oświadczam, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia oraz że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia.

5. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

Załączniki:

1. Kosztorys szczegółowy

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

 

 

miejscowość i data pieczęć i podpis

 

 

Prev
Czerwiec 2024
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30