Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Regulamin obiektu-placu rekreacyjnego w Henrykowie Lubańskim.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

REGULAMIN OBIEKTU:

PLAC REKREACYJNY W HENRYKOWIE LUBAŃSKIM

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez

masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu

placu rekreacyjnego w Henrykowie Lubańskim, zwanego dalej obiektem

 

§ 1

Obiekt : plac rekreacyjny wraz ze sceną plenerową w Henrykowie Lubańskim

jest własnością Gminy Lubań

 

§ 2

Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe, imprezy artystyczne, rozrywkowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

§ 3

Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy masowej określa Regulamin imprezy masowej.

 

§ 4

1. Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcę/ użytkownika obiektu, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

2.Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom

polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do

odmowy wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się

tym czynnościom.

 

§ 5

Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie

pod opieką osoby pełnoletniej.

 

§ 6

W dniu przeprowadzanych imprez masowych obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy masowej.

 

Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do obiektu określa ich organizator.

 

§ 7

W dniach, w których imprezy masowe lub inne imprezy nie są przeprowadzane, właściciel/ zarządca lub użytkownik obiektu wprowadza szczegółowe zasady dostępności obiektu, zapewniające ciągłość jego funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na nim mienia.

 

§ 8

1.Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą właściciela, zarządcy lub użytkownika oraz organizatora imprezy masowej i na zasadach przez niego ustalonych.

2.Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

 

§ 9

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:

1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia;

2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

3) pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;

4) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

5) kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;

6) materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;

7) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

8) przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;

9) trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

10) wskaźników laserowych;

11) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;

12) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

13) urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;

 

§ 10

Zabrania się:

1) przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

2) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności, Zakaz dotyczy

w szczególności: sceny i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, płotów, ogrodzeń, urządzeń oświetleniowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

3) rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dla osób znajdujących się na terenie obiektu;

4) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;

5) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;

6) zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu;

7) rozniecania ognia;

8) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;

9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;

 

§  11

1.Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu obiektu.

§ 12

 

1. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej przeprowadzanej na obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.

2. Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności obiektu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet, itp.

 

§ 13

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prev
Grudzień 2023
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31