Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Regulamin imprezy masowej Henryki 2023

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
HENRYKI 2023

§ 1 Zakres obowiązywania

1.   Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie imprezy masowej na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim.

2.   Osoby przebywające na terenie Imprezy Masowej podlegają niniejszemu regulaminowi. Wejście na teren Imprezy Masowej oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

§ 2 Kontrola wejścia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wpuszczania na teren Imprezy tylko osoby stosujące się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych.

2. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobom z braku miejsc.

3. Nie mają prawa wstępu na obiekt:

a)  osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe

b)  osoby, które wcześniej zakłóciły porządek na imprezie masowej lub swoim zachowaniem zagrażały życiu, zdrowiu, nietykalności osobistej uczestników imprezy masowej albo wyrządziły szkodę w mieniu na terenie imprezy masowej, ewentualnie w najbliższym jej sąsiedztwie

c)   osoby wnoszące na teren imprezy masowej broń, inne przedmioty niebezpieczne

d)  osoby nietrzeźwe oraz wnoszące na teren imprezy masowej alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, inne substancje łatwopalne

e)   osoby odmawiające przejrzenia bagażu lub odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba posiada w/w przedmioty

f)   osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię.

4. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników imprezy masowej czuwają służby porządkowe powołane przez organizatora, oznaczone identyfikatorami "Służba porządkowa" umieszczonymi w widocznym miejscu. Każdy uczestnik imprezy masowej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa własnego lub innych osób albo zakłócenia porządku powinien niezwłocznie zgłosić to służbom porządkowym.

5 Każdy jest zobowiązany, przy wejściu na teren imprezy masowej bez wezwania okazać służbie porządkowej dowód uprawniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej również poza bramami wejściowymi.

6.   Każdy jest zobowiązany, przy wejściu na teren imprezy masowej bez wezwania okazać służbie porządkowej zawartość podręcznego bagażu. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy masowej.

7.   Służby porządkowe mają prawo legitymowania uczestnika imprezy masowej w razie konieczności stwierdzenia jego tożsamości, w szczególności w celu dokonania ustaleń, czy nie orzeczono wobec niego środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową lub przeglądania zawartości bagaży i odzieży, gdy zaistnieje podejrzenie, że uczestnik wnosi na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne przedmioty (narzędzia) oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Tożsamość osoby ustala się na podstawie dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub tymczasowego dowodu osobistego, dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, paszportu, legitymacji szkolnej, innych dokumentów zaopatrzonych w fotografię i adres osoby legitymowanej.

8 Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania na teren imprezy masowej lub wydalenia z jej terenu osoby, która nie zezwoli na przeglądanie odzieży lub bagaży przez członka służby porządkowej, nie okaże ważnego biletu lub dowodu tożsamości bądź próbuje wnieść na teren imprezy masowej napoje alkoholowe.

9.   Osoby, które nie posiadają uprawnień do przebywania na imprezie masowej lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, lub stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa dla innych uczestników imprezy masowej nie będą wpuszczane na jej teren lub z niego usuwane

10.  Osoby do lat 18 mogą przebywać na terenie imprezy masowej wyłącznie pod opieką dorosłych.

11.  Każdy uczestnik imprezy masowej powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

12.  Organizator nie zapewnia depozytu dla uczestników imprezy masowej. Przedmioty stwarzające

zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników imprezy masowej, (których posiadanie poza terenem

obiektu nie jest zabronione) lub których wnoszenie na teren imprezy masowej jest zabronione ulegają

przepadkowi.

§ 3 Zachowanie na terenie Imprezy Masowej

1.   Każdy, kto przebywa na terenie Imprezy Masowej zobowiązany jest zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, jak również mienia oraz przestrzegać niniejszego regulaminu.

2.   Uczestnicy Imprezy Masowej zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej.

3.   Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym.

4.   Służby porządkowe mają prawo do usunięcia z terenu Imprezy Masowej osób zakłócających porządek. Pracownik służby porządkowej wzywa osobę niemającą uprawnień do przebywania na imprezie masowej albo zakłócającą porządek do opuszczenia imprezy masowej, informując ją o przyczynie wydania tego polecenia.

§ 4 Zakazy

1. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy Masowej:

a)  napojów alkoholowych, narkotyków i środków odurzających (osoby, które będą posiadały wymienione środki, zostaną zatrzymane i przekazane Policji, z wyłączeniem alkoholu, który ulegnie przepadkowi)

b)  wszelkiego rodzaju broni palnej, gazowej, ostrych narzędzi, noży, pałek itp. (przedmioty te ulegną przepadkowi w przypadku próby wejścia z nimi na teren imprezy masowej)

c)  przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk

d)  pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących

e)  pojemników szklanych typu butelki szklane, szklanki

f)   fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych

2. Ponadto zakazuje się:

a)  wychodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płaty, mury, ogrodzenia, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju, dachy itp.

b)  wchodzenia na miejsca nieprzeznaczone dla publiczności (odgrodzone płotkami, pomieszczenia służbowe),

c)  rzucania wszelkimi przedmiotami

d)  używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,

e)  rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących, innych przedmiotów pirotechnicznych

f)   sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek, jeśli Organizator nie wyraził zgody na takie działania

g)  pisania na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania itp.

h)  załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu w inny sposób

i)    zasłaniania twarzy lub innego maskowania celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służby porządkowej

j)   niszczenia mienia organizatora i innych uczestników Imprezy Masowej

§ 5 Odpowiedzialność

I. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy Masowej będą pociągane do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

2. Osoby niewykonujące poleceń porządkowych, wydawanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie

imprez masowych lub niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy lub służby porządkowe

zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Imprezy Masowej przez służby porządkowe

każdej osoby niestosującej się do zasad i przepisów lub, której obecność na terenie Imprezy jest lub mogłaby stanowić źródło zagrożenia innych osób.

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać organizatorowi (punkt informacyjny) lub służbie porządkowej.

5. Organizator nie odpowiada za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach na parkingu poza terenem Imprezy Masowej.

6. W przypadku zagrożeń i ewakuacji terenu, organizator nie zwraca pieniędzy za wstęp.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy masowej bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od Organizatora.

8.W przypadku zmiany daty, miejsca imprezy masowej bądź jej odwołania uczestnik imprezy nie może składać żadnych roszczeń wobec Organizatora

§ 6 Postanowienia końcowe

1.  Skargi i wnioski kieruje się do organizatora lub za pośrednictwem służb porządkowych. Punkt informacyjny, telefon i punkt pierwszej pomocy znajdują się przy każdym wejściu na teren imprezy.

2.  Niniejszy regulamin będzie udostępniony przy głównej bramach wejściowych i innych miejscach na terenie Imprezy Masowej.

Prev
Grudzień 2023
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31