Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Jarmark Bożonarodzeniowy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

REGULAMIN

JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO

Henryków Lubański, 17 grudnia 2022 r.

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Gminny Ośrodek, Kultury i Sportu.

2.      Jarmark Bożonarodzeniowy, zwany dalej „Jarmarkiem” jest przedsięwzięciem wystawienniczo-handlowym, dla wytwórców wyrobów użytkowych i artystycznych, naturalnych produktów spożywczych, przedmiotów sztuki i innych wyrobów użytkowych o tematyce bożonarodzeniowej, w tym produktów o charakterze regionalnym.

3.      Celem Jarmarku jest promocja regionalnych wyrobów, przedmiotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym, prezentacja różnych form aktywności twórczej i społecznej odwołującej się treścią do tematyki Bożego Narodzenia. Dodatkowo wymiana doświadczeń pomiędzy producentami, umożliwienie kontaktu z potencjalnymi klientami i wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.

4.      Jarmark odbędzie się 17 grudnia 2022 roku, w godzinach od 10:00 do 15:00, na placu rekreacyjnym w Henrykowie Lubańskim.

5.      Ilekroć w Regulaminie mowa jest o następujących terminach, należy przez nie rozumieć:

a) „Wystawca” – osoba fizyczna, przedsiębiorstwo bądź instytucja publiczna prezentująca swoje wyroby i oferowane usługi,

b) „Jarmark” – Jarmark Bożonarodzeniowy w Henrykowie Lubańskim,

c) „Organizator” – Gminny Ośrodek, Kultury i Sportu,

d) „Regulamin” – niniejszy dokument, określający zasady uczestnictwa w ww. wydarzeniu,

e) „Zwiedzający” – grupa docelowa,

f) „Stoisko” – namiot lub stół o charakterze handlowo-wystawienniczym, w/na którym prowadzona jest sprzedaż podczas jarmarku,

g) „Karta Zgłoszeniowa” – dokument, na podstawie którego wystawca wyraża chęć sprzedaży oferowanych przez siebie produktów na stoiskach handlowo-wystawienniczych podczas jarmarku.

 

§ 2.

ZASADY UDZIAŁU

 

·         Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy jest dostarczenie Karty Zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w sposób czytelny i kompletny, w następujący sposób:

·         elektronicznie na adres e-mail:  gokis@luban.ug.gov.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań, pokój 29 na II piętrze.

1.      Kartę Zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2022 r.

2.      Karta Zgłoszeniowa nie jest traktowana jako umowa pomiędzy Organizatorem a Wystawcą.

3.      Nadesłanie Karty Zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku w charakterze Wystawcy.

4.      Po skompletowaniu Kart Zgłoszeniowych, Organizator dokonuje wyboru Wystawców spośród nadesłanych propozycji.

5.      Po weryfikacji zgłoszeń do wybranych Wystawców zostaje wysłane potwierdzenie udziału w Jarmarku. Wówczas Karta Zgłoszeniowa staje się umową pomiędzy Wystawcą a Organizatorem.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia oraz weryfikacji proponowanego asortymentu bez podania przyczyny.

7.      Jeśli liczba zgłoszeń jest większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje Organizator o udziale w Jarmarku decyduje oryginalność i unikalność oferowanego asortymentu.

8.      Wybór lokalizacji stoiska przydzielanego Wystawcy leży po stronie Organizatora.

9.      Liczba stoisk jest ograniczona.

10.  Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który zawarł umowę z Organizatorem Jarmarku.

11.  Asortyment sprzedawanych artykułów musi być zgodny z podanym w Karcie Zgłoszeniowej Wystawcy i zatwierdzony przez Organizatora.

 

§ 3.

PRZEKAZANIE I ODBIÓR STOISK

 

1.      Organizator nie pobiera opłat za stoiska.

2.      Organizator zapewnia dla wystawców przydział miejsc pod stoiska własne wystawców oraz przydział stoisk w postaci namiotów o wymiarach 2,5m x 4m wraz z wyposażeniem stoiska (czyli stół i ławka).

3.      Organizator dysponuje ograniczoną ilością namiotów oraz wyposażenia stoiska, więc skorzystanie z sprzętu Organizatora wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Wystawca w Karcie Zgłoszenia przedstawia szczegółowe zapotrzebowanie wymieniając niezbędny sprzęt.

4.      Istnieje możliwość dostępu do prądu oraz podłączenia własnego oświetlenia.  Wystawca przedstawia w Karcie Zgłoszenia szczegółowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych kabli i przedłużaczy w celu doprowadzenia do swojego stoiska energii elektrycznej.

5.      Dodatkowe wyposażenie stoiska Wystawcy zapewniają we własnym zakresie.

6.      Przed rozpoczęciem montażu/przygotowania stoiska każdy Wystawca ma obowiązek zgłosić się do Organizatora w celu potwierdzenia jego lokalizacji.

7.      Przekazanie stoisk Wystawcom nastąpi w dniu Jarmarku tj. 17 grudnia 2022 roku, w godzinach od 9.00 do 9.30.

8.      Wystawca nie może zająć innego miejsca, niż wynika to z dokonanego przez Organizatora przydziału miejsca.

9.      Rozstawienie i dekoracja stoisk Wystawców musi nastąpić do godz. 10.00, spakowanie produktów po zakończeniu imprezy, po godz.15.00.

10.  Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stoiskach, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na wyładunek i załadunek towaru.

11.  Wystawca zobowiązuje się, że po zakończeniu użytkowania stoiska, przekaże je Organizatorowi w takim stanie, w jakim je przejął.

12.  Stoisko musi być uporządkowane i oczyszczone z dekoracji umieszczonych przez Wystawcę.

§ 4.

OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCÓW

 

1.      Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoiska.

2.      Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa: administracyjnego, podatkowego, sanitarnego, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa.

3.      Odpowiedzialność prawną za eksponowane przedmioty ponosi Wystawca.

4.      Wystawcy zobowiązani są do nadzorowania swoich stanowisk.

 

§ 5.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

 

1.      Wystawcy Jarmarku zobowiązani są do urządzenia własnego stanowiska i ekspozycji w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie Jarmarku. Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne urządzenie stoiska spoczywa na Wystawcy.

2.      Eksponaty nie mogą być umieszczone w przejściach ani w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych i nie mogą stanowić przeszkody dla ruchu zwiedzających. Przejścia muszą pozostać niezablokowane.

3.      Osoby obecne na Jarmarku są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych obecnych osób.

4.      Obecnym na Jarmarku zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

5.      W wypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować zgodnie z „Instrukcją postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego”, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.      Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.

 

§ 6.

WYMAGANIA SANITARNE

 

1.      Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii Wystawcy.

2.      Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności handlowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3.      Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji winien uzyskać od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje.

4.      Wystawca zobowiązany jest do sprzedaży towarów odpowiednio oznakowanych i posługiwania się legalizowanymi narzędziami pomiarowymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

5.      Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług nieposiadających odpowiednich atestów, w tym PZH.

6.      Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ itp. Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.

7.      Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i stosowania wszystkich wymaganych prawem zaleceń sanitarnych celem zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa.

 

§ 7.

UBEZPIECZENIE

 

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie Jarmarku.

2.      Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i innymi zdarzeniami losowymi.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą.

4.      Organizator nie odpowiada za pojazdy, ani inne ruchomości będące w dyspozycji lub posiadaniu Wystawców.

5.      Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i na osobie, wyrządzone z przyczyn leżących po stronie Wystawcy przed, po i w trakcie trwania imprezy, wobec Organizatora, wobec osób trzecich.

6.      Organizator nie odpowiada za wprowadzenie przez Wystawców do obrotu żywności w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.

7.      Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 

§ 8.

PROMOCJA

 

1.      W czasie trwania Jarmarku dozwolone jest robienie zdjęć i filmowanie ekspozycji poszczególnych Wystawców, na co Wystawcy wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo w Jarmarku.

2.      Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez Organizatora na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiały te pozostają do dyspozycji Organizatora. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunków i ich wykorzystanie przez Organizatora w celach promocyjnych i relacjach z imprezy.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zebranego materiału na wielokrotnych polach eksploatacji.

 

§ 9.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Przyjęcie i bezwarunkowa akceptacja warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia przez Wystawcę Karty Zgłoszeniowej.

2.      W przypadku niestosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może rozwiązać umowę z Wystawcą.

3.      Likwidacja stoisk przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniona, chyba że Organizator rozwiązał umowę z Wystawcą.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie, informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie http://gokisluban.pl/.

5.      Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Jarmarku bez podania przyczyny.

6.      Wszystkie spory mogące wynikać z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego:  gokis@gokisluban.pl,

2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

3.      Dane osobowe klientów, pracowników oraz innych osób współpracujących z administratorem przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e  RODO w celach:

a)      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 5 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

c)      realizacji zadań wynikających ze statutu administratora, w tym uczestnictwa w zajęciach przez niego organizowanych,

d)     realizacji działań promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody poprzez filmy, fotografie, artykuły itp. w środkach masowego komunikowania, w tym strony internetowej i innych.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

c)      podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7.      Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)      do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)      do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)      do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.      Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

10.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

 

 

 

Prev
Luty 2024
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29