Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora kultury

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA  STANOWISKO    INSTRUKTORA  KULTURY

 

Wymiar  czasu  pracy: 1 etat

Ilość stanowisk – 1

Miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim, teren Gminy Lubań

 

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 

 

Wymagania dodatkowe na stanowisku instruktora:

 

·         umiejętność obsługi komputera,

 

Określenie podstawowych zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:

 

-        realizacja zadań programowych wynikających z planu Centrum Integracji Społecznej i GOKiS,

-        rozwijanie aktywności animacyjno – kulturalnej mieszkańców Gminy Lubań, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;

-        planowanie, przygotowanie i realizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, 

-        planowanie i prowadzenie grup zabawowych, ogólnorozwojowych i kół zainteresowań dla różnych grup wiekowych

-        wyszukiwanie, stałe monitorowanie oraz realizacja programów i projektów umożliwiających pozyskanie funduszy na działalność,

-        współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, twórcami i animatorami kultury w zakresie inicjowania, przygotowania i realizacji projektów kulturalnych,

-        inicjowanie i realizacja działań promocyjnych organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych,

-        współpraca z mediami, przygotowanie informacji prasowych,

-        przygotowywanie informacji promocyjnych na stronę internetową, do gazet i portali informacyjnych

-        sporządzanie sprawozdawczości z działalności merytorycznej,

 

Należy złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

·         Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny – własnoręcznie podpisane.

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kwalifikacje zawodowe i umiejętności).

·         Referencje lub ocena pracy,

·         Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.

·         Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokumenty potwierdzające dane w tym zakresie

·         Oświadczenie kandydata o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece

·         Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800, tel. 75 648 07 44 – do dnia  26  września  2022 r. do godz. 15.00

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie.

Proszę w kwestionariuszu osobowym podać telefon kontaktowy.

Zatrudnienie nastąpi w wymiarze 1 etatu – na okres próbny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Lubaniu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Lubaniu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

 

 

Dyrektor GOKiS

          Justyna Antoszewska