Dozynki Koncert Wycieczka Festyn P1310959 P1320346 P1320940 P1330423 DSC_1366 IMG_3800 IMG_3805 IMG_3810 P1300372 P1310813

Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora kultury

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA  STANOWISKO    INSTRUKTORA  KULTURY

 

Wymiar  czasu  pracy: 1 etat

Ilość stanowisk – 1

Miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w Henrykowie Lubańskim, teren Gminy Lubań

 

Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

 

 • wykształcenie wyższe - mile widziane animacja kulturalna, artystyczne lub pedagogiczne,
 • wykształcenie średnie + szkoła policealna z przygotowaniem pedagogicznym,
 • obywatelstwo polskie,
 • doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą bądź  osobami  dorosłymi i seniorami
 • kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • opracowanie koncepcji pracy na w/w stanowisku,
 •   umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiiekowych
 • umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy własnej
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu oraz przestępstwa popełnione umyślnie,
 • niekaralność w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece.
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

Wymagania dodatkowe na stanowisku instruktora:

 

 • dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, rzetelność, odporność na stres
 • umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
 • umiejętności: muzyczne, plastyczne, techniczne,
 • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalną

·         umiejętność obsługi komputera,

 

Określenie podstawowych zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:

 

-        realizacja zadań programowych wynikających z planu Centrum Integracji Społecznej i GOKiS,

-        rozwijanie aktywności animacyjno – kulturalnej mieszkańców Gminy Lubań, w tym dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;

-        planowanie, przygotowanie i realizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, 

-        planowanie i prowadzenie grup zabawowych, ogólnorozwojowych i kół zainteresowań dla różnych grup wiekowych

-        wyszukiwanie, stałe monitorowanie oraz realizacja programów i projektów umożliwiających pozyskanie funduszy na działalność,

-        współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, twórcami i animatorami kultury w zakresie inicjowania, przygotowania i realizacji projektów kulturalnych,

-        inicjowanie i realizacja działań promocyjnych organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych,

-        współpraca z mediami, przygotowanie informacji prasowych,

-        przygotowywanie informacji promocyjnych na stronę internetową, do gazet i portali informacyjnych

-        sporządzanie sprawozdawczości z działalności merytorycznej,

 

Należy złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

·         Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny – własnoręcznie podpisane.

·         Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kwalifikacje zawodowe i umiejętności).

·         Referencje lub ocena pracy,

·         Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.

·         Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie albo dokumenty potwierdzające dane w tym zakresie

·         Oświadczenie kandydata o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece

·         Podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Lubań ul. Dąbrowskiego 18, 59-800, tel. 75 648 07 44 – do dnia  26  września  2022 r. do godz. 15.00

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie.

Proszę w kwestionariuszu osobowym podać telefon kontaktowy.

Zatrudnienie nastąpi w wymiarze 1 etatu – na okres próbny.

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Lubaniu moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Lubaniu moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

 

 

Dyrektor GOKiS

          Justyna Antoszewska

 

 

 

Prev
Grudzień 2023
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31